Kinh nghiệm lập trình!

Vấn đề của các bạn khi lập trình là : cắm đầu vào code mà chẳng biết mình code cái gì. Khi nhận đc bất cứ 1 đề bài, việc đầu tiên các bạn thường làm là cắm đầu vào bàn phím và gõ.

Vất mấy cái bàn phím đi và lấy giấy bút ra nào.

Khi nhận đc 1 đề bài, việc đầu tiên bạn cần làm rất đơn giản, xác định yêu cầu của đề , xác định đầu vào, xác định các công việc cụ thể :

vd 1 cái đề rất đơn giản : nhập số N nguyên , ghi ra màn hình các số chính phương.

bước 1 : xác định yêu cầu của đề và đầu vào: thực ra yêu cầu này chẳng có gì, nhưng với một số bài toán phức tạp hơn, yêu cầu của đề thường rộng hơn rất nhiều, Việc xác định yêu cầu của đề giúp bạn bước đầu phân loại đc những công việc mình cần làm. với bài này, yêu cầu của đề như sau :
- nhập N số nguyên .
-đếm số lượng số chính phương .
-xuất số lượng đó ra màn hình.
xác định đc yêu cầu, bạn bước đầu hình dung đc mình phải làm gì, sẽ phải khai báo những biến nào, ví dụ : phải có 1 biến N kiểu int để lưu số lg số bạn sẽ nhập, phải có 1 biến đếm để đếm, phải có 1 biến z nữa để lưu số bạn sẽ nhập vào .....

bước 2: xác định những công việc cụ thể bạn sẽ làm
Có nghhiax bạn sẽ làm cụ thể hơn những gì đã làm ở bước 1. ứng với mỗi yêu cầu của đề sẽ có 1 loạt các công việc cụ thể, mỗi công việc ấy được sẽ tổ chức thành 1 hàm trong chương trình. oh man, nói thì khó hiểu chứ nó là thế này.
-"nhập N số nguyên" : được chia thành 2 công việc :
+ nhập N , tất nhiên là N ở đây phải lớn hơn 0 : có những hàm, code nào để nhập, nếu chưa có thì ta phải xây dựng. nếu cố rồi thì ta cứ thế ta xài. Như nếu nhập N không thì chỉ cần hàm cout có sẵn. Nhưng nhập N>0 thì bạn phải dùng vòng lặp đúng không nào. vậy đấy, đến đây bạn đã giải quyết đc 1 yêu cầu của bài toán :

do
{
cout<<"Nhap N (N>0);cin>>N;
} while(n<1);

+sau khi có N, ta phải nhập các số nguyên, nhập thì chẳng có gì, hàm nhập ta đã có : cin , bạn cần thêm 1 biến để lưu giá trị bạn nhập vào. mình dùng biến z : cin>>z;

- đếm số lượng số chính phương : oh right, đếm thì đơn giản. đếm đã có thuật toán, nghĩa là nếu bạn có 1 biến đếm, thì bạn chỉ cần kiểm tra điều kiện, nếu đk đúng thì đếm sẽ đc cộng dồn. còn đk ở đây là đó có phải số chính phương hay không. do đó, yêu cầu đặt ra ở đây là viết hàm kiểm tra số chính phương, đúng (z là số chính phương) trả về giá trị 1, sai trả về giái trị 0. bạn phải xây dựng thuật toán làm vấn đề này. thuật toán là bạn kiểm tra căn bậc 2 của nó có phải số nguyên hay không :D, đễ lắm.
hàm như sau
int chpg(int n)
{
if (sqrt(double(n))==(int) sqrt(double(n)) return 1;
else return 0;
}

Hơn nữa khi chưa học kiểu mảng, thì mình sẽ phải vừa nhập số z vừa đếm. Có nghĩa là mình sẽ phải nhập và đếm N lần, trong trường hợp này, bạn phải lựa chọn các vòng lặp phù hợp, for là 1 giải pháp tốt , bạn kết hợp cả 2 công việc, nhập và đếm : biến đếm ban đàu khởi gán với gt dem=0 :

for(i=1;i<n+1;i++)
{
cout<<" z = ";cin>>z;
if(chpg(z)) dem++;
}
vậy là bạn đã nhập và đếm xong;
còn lại xuất ra màn hình dùng cout là xong.
.
Các bước xây dựng 1 chươngn trình, bạn hãy xây dựng hàm chức năng trước, ví dụ như hàm kiểm tra số chính phương vừa rồi là hàm chức năng, sau đó bạn mới xây dựng các hàm về menu( nếu có ) rồi mới xây dựng hàm main. đừng làm giống hoàn toàn giáo trình. hàm main ở trên ở dưới không sao cả. mình thường xây dựng hàm main ở dưới, lý do : bạn sẽ không tốn thời gian gõ nguyên mẫu, khi xây dựng xòng 1 hàm, bạn dễ kiểm tra lỗi, xong hàm nào bạn kiểm tra hàm đó, khi xây dựng xong 1 hàm chức năng, bạn nhấn f7, nó báo 2 lỗi nghĩa là bạn đã không sai lỗi nào, đơn giản 2 lỗi đó la : bạn đã thiếu hàm main :D. xây dựng xong hết hàm chức năng bạn hãy xd hàm main ( thực sự thì các hàm về menu cũng chỉ là 1 nhóm hàm chức năng ) và khi xây dựng main, bạn xong là xong.

đây là 1 bài hohanf chỉnh :
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;

int chpg(int n) //kt 1 số có là số chính phương
{
if (sqrt(double(n))==(int) sqrt(double(n)) return 1;
else return 0;
}

void main()
{
int n,i,z,dem=0;
do
{
cout<<"Nhap N>0 : N = ";cin>>n;
} while(n<1);

for(i=1;i<n+1;i++)
{
cout<<"moi ban nhap so thu"<<i<<": ";cin>>z;
if(chpg(z)) dem++;
}

cout<<"\n so luong so chinh phuong trong các so ban vua nhap la : "<<dem;
_getch();
}

có 1 lý do để các bạn sử dụng void main() thay vì int main(); lý do đó là gì hãy đến gặp trực tiếp ta mà hỏi, còn giờ biuồn ngủ rồi, rỗi rãi ta sẽ lên quậy tiếp

Các bài lab:

7 bài tập thầy cho:

 

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
using namespace std;


void Menu();
int Chon_menu();
void XuLy_Menu(int chon);

void Nhap1(int n );
void Nhap2(int n );
int xuatuoc(int n);
int tinhtong(int n);
void uoc(int n);
void Nguoc(int n);
int Boi(int a, int b);

void main()
{
 int chon;
 int a=0,b=0,n=0;
 do
 {
  chon = Chon_menu();
  XuLy_Menu(chon);
 }
 while (1);
 _getch();
}


void Menu()

 cout<<"\n\t________________________Menu_________________________\n";
 cout<<"\n\t1. Dem so luong so nguyen to trong day n so\n";
 cout<<"\n\t2. Dem so luong so trong khong [-50,100] trong n so\n";
 cout<<"\n\t3. Tinh tong cac so am\n";
 cout<<"\n\t4. Xuat uoc cua so nguyen duong n\n";
 cout<<"\n\t5. Xuat nguoc so n\n";
 cout<<"\n\t6. Boi chung lon nhat cua hai so a va b\n";
 cout<<"\n\t7. Thoat khoi truong trinh\n";
}

int Chon_menu()
{
 int chon;
 for(;;)
 {
  Menu();
  cout<<"\nChon tu 1 -> 7 ";
  cin>>chon;
  if(1<=chon && chon<=7)
   break;
 }
 return chon;
}

 

void XuLy_Menu(int chon)
{
 int a, b,  n;
 switch(chon)
 {
  case 1:
   cout<<"\n\t_____Dem so luong so nguyen to trong day n so_____\n";
   cout<<"\n\nNhap gia tri n so = ";
   cin>>n;
   Nhap1(n);
   cout<<endl;
   break;
  case 2:
   cout<<"\n\t_____Dem so luong so  trong khong [-50,100] trong n so_____\n";
   cout<<"\n\nNhap gia tri n so = ";
   cin>>n;
   Nhap2(n);
   cout<<endl;
   break;
  case 3:
   cout<<"\n\t_____Tinh tong cac so am_____\n";
   cout<<"\n\nNhap gia tri n so = ";
   cin>>n;
   cout<<"\n\tTong cac so am la "<<tinhtong(n)<<endl;
   break;
  case 4:
   cout<<"\n\t_____Xuat uoc cua so nguyen duong n ____\n";
   cout<<"\n\nNhap gia tri n so = ";
   cin>>n;
   uoc(n);
   cout<<"\n";
   break;
  case 5:
   cout<<"\n\t_____Xuat nguoc so n_____\n";
   cout<<"\n\nNhap gia tri n so = ";
   cin>>n;
   Nguoc(n);
   cout<<"\n";
   break;
  case 6: 
   cout<<"\n\t_____Boi chung nho nhat cua hai so a va ba_____\n";
   do
   {
   cout<<"\n\nNhap gia tri a = ";
   cin>>a;
   cout<<"\n\nNhap gia tri b = ";
   cin>>b;
   }
   while ( a <= 0 || b <=0);
   cout<<"\n\nBCNN cua a b la "<<Boi(a,b)<<endl;
   break;
  case 7:
   cout<<"\n\t_________end________\n";
   exit(1);   
 }
}

 


int KtSNT(int n)
{
 if( n <2)
  return 0;
 for(int i = 2; i <= sqrt((double)n); i++)
  {
   if(n%i==0)
    return 0;    
  }
  return 1;
}


void Nhap1(int n )
{
 int dem = 0;
 int so;
 for(int j =1; j <= n; j++ )
 { 
  cout<<"\n\tNhap so thu "<<j<<" = ";
  cin>>so;
  if(KtSNT(so)==1)
   dem++;
 }
  cout<<"\nDay co co "<<dem<<" so nguyen to"<<endl;
}

int KtGt(int so)
{
 return (so>=-50 && so<=100) ? 1 : 0;
}

void Nhap2(int n )
{
 int dem= 0;
 int so;
 for(int j =1; j <= n; j++ )
 { 
  cout<<"\n\tNhap so thu "<<j<<" = ";
  cin>>so;
  if(KtGt(so)==1)
   dem++;
 }
  cout<<"\n\tDay co co "<<dem<<" so nam trong khoang [ -50 ; 100]";
}

int tinhtong(int n)
{
 int s=0;
 int so;
 for(int j=0; j<=n; j++)
 {
  cout<<"\nNhap gia tri thu "<<j<<" = ";
  cin>>so;
  if(so < 0)
   s += so;
 }
 return s;

}

void uoc(int n)
{
 cout<<"\nCac uoc cua so"<<n<<" la ";
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
  if(n%i==0)  
  cout<<i<<" ";
 }
}

void Nguoc(int n)
{  
 cout<<"Day so giam la ";
 while(n>0)
 {
  cout<<n%10;
  n = n/10;   
 }
}

int Boi(int a, int b)
{
 
 for( int i = 1; i<=a; i++)
 {
  for(int j =1 ; j <=b ;j++)
   if(a*j == b*i)
    return a*j;
 }
 return a;
}

 

2 bài tập kiểm tra:

//Bai 1: viet ham dem so luong so nguyen co trong N so da nhap tu ban phim, Vidu: nhap 123456789 xuat ra man hinh ket qua la 9.
//Bai 2: chuong trinh nhap vao mot so nguyen duong tu ban phim va xuat ra man hinh so luong cac uoc so cua no. Vidu: 15 co cac uoc so la 4, 45 la 6.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int DemSN(int n);
int xuatsl_uocso(int n);
int main()
{
 //Bai 1:
 /*int n;
 cout <<"ban muon nhap bao nhieu so:";
 cin>> n;
 cout <<"co"<< DemSN(n) <<"so trong"<< n <<"so da nhap";*/
 //Bai 2:
 int n;
 while(1)
 {
  cout<<"nhap n=";
  cin>>n;
  if(n>0)
  break;
 }

 cout<<"so luong uoc so cua"<<"\t"<< n <<"\t"<<"la"<<"\t"<< xuatsl_uocso( n);
_getch ();
return 0;
}
int DemSN(int n)
{
 int dem;
 if (n == 0)
  dem = 1;
 else
  {
  if (n>0) 
   dem =0;
  else
   dem =0;
  }
 while (n)
 {
  n=n/10;
  dem ++;
 }

 return dem;
}
int xuatsl_uocso(int n)

 int dem = 0;
 
 for(int k = 1; k<=n; k++)
  if( n % k == 0)
  
   dem++;


 return dem;
}

//bài kiểm tra_2:

#include<iostream>

#include<conio.h>

using namespace std;

intSoHoanChinh(int n);

void Xuat(int n);

void main()

{

      int dem=0,x,n;

      cout<<"\n Bai 1: Dem so hoan chinh trong n so nhap tu ban phim. ";

      cout<<"\n Nhap n: ";cin>>n;

      for(int i=1;i<=n;i++)

      {

            cout<<"\n Nhap n"<<i<<": ";cin>>x;

            if(SoHoanChinh(x))

                  dem++;

      }

      cout<<"\n Co "<<dem<<" so hoan chinh trong "<<n<<" so da nhap.";

      cout<<"\n Bai 2:nhap n va xuat ra so nguoc cua n";

      cout<<"\n Nhap n: ";cin>>x;

      cout<<"\n Nguoc cua "<<x<<" la : ";

      Xuat(x);

      _getch();

}

intSoHoanChinh(int n)

{

      int kq=0,s=0;

      for(int i=1;i<n;i++)

            if(n%i==0)

                  s+=i;

      if(s==n)

            kq=1;

      return kq;

}

void Xuat(int n)

{

      while(n>=10)

      {

            cout<<n%10;

            n=n/10;

      }

      cout<<n;

}

//viet chuong trinh nhap vao mot so nguyen duong N roi xuat ra man hinh cac so hoan chinh nho hon N
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
void SohoanChinh_n(int n);
int HoanChinh(int n);
void main()
{
int n;
do
{
cout<<"\n Nhap n= ";cin>>n;
}
while(n<=0);
cout<<"\n Cac so hoan chinh nho hon "<<n<<" la: ";
SohoanChinh_n(n);
_getch();
}
void SohoanChinh_n(int n)
{
if(n>6)
{
for(int i=1;i<n;i++)
if(HoanChinh(i))
cout<<i<<"\t";
}
else cout<<0;
}
int HoanChinh(int n)
{
int kq=0,s=0;
for(int i=1;i<n;i++)
if(n%i==0)
s+=i;
if(s==n)
kq=1;
return kq;
}<< New Text >>

//bài tập:

/*Câu 1: Ông a  Lập một sổ tiết kiệm số tiền m, lãi suất t%/tháng. Hỏi sau bao lâu số tiền tiết kiệm là n. viết chương trình nhập vaòp các giá trị m, n,t và xuất ra màn hình quãng thời gian (tính theo tháng) biết trong khoảng thời gian đó ông a không rút tiền.

Câu 2:Ông a lập một sổ tiết kiệm số tiền m, lãi suất t%/tháng. Hỏi sau 1 năm số tiền tiềt kiệmu là bao nhiêu. Viết chương trình nhập vào m, t sau đó xuất ra số tiền tiết kiệm sau 1 năm?

Câu 3: viết chương trình giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 4: viết chương trình tìm tất cả các ngiệm của doạn0->100 của phương trình x2-y2=z2

Câu 5: viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n rồi xuất ra màn hình chữ số đầu tiên trong n.*/

//bài giải:

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;


//int thoigian(double m,double n,double t)
//{
// int thang=0;
// t=1+t/100;
// while(m<n)
// {
// thang++;
// m*=t;
// }
// return thang;
//}
double thang(double m,double n,double t)
{
double kq=0;
t=1+t/100;
if(n>m)
kq=(log(n)-log(m))/log(t);
return kq;
}

void bai1()
{
double m,n,t;
while(1)
{
system("cls");
cout<<" Moi ban nhap so tien gui ban dau: ";cin>>m;
cout<<" Moi ban nhap lai suat (do vi %): ";cin>>t;
cout<<" Moi ban nhap so tien sau khi gui tiet kiem: ";cin>>n;
if(m>0&&t>0&&n>0) break;
}
cout<<"\n So thang ban phai gui de dat dc so tien neu tren la: "<<thang(m,n,t)<<" thang\n";
_getch();
}

//_________________________________________
double tinhtien(double m,double t)
{
t=1+t/100;
return m*pow(t,12);
}
void bai2()
{
double m,t;
while(1)
{
system("cls");
cout<<" Moi ban nhap so tien gui ban dau: ";cin>>m;
cout<<" Moi ban nhap lai suat (do vi %): ";cin>>t;
if(m>0&&t>0) break;
}
cout<<"\n So thang tien nhan duoc sau 1 nam la :"<<tinhtien(m,t);
_getch();
}

//____________________________________________
void bai3()
{
double a1,b1,c1,a2,b2,c2,d,dx,dy;
system("cls");
cout<<"\t Day la chuong trinh giai he Pt bac 1 hai an"
<<"\t moi ban nhap he so:\n"
<<"\t a1 = ";
cin>>a1;
cout<<"\t b1 = ";cin>>b1;
cout<<"\t c1 = ";cin>>c1;
cout<<"\t a2 = ";cin>>a2;
cout<<"\t b2 = ";cin>>b2;
cout<<"\t c2 = ";cin>>c2;
d=a1*b2-a2*b1;
dx=c1*b2-c2*b1;
dy=a1*c2-a2*c1;
if(d!=0)
cout<<"\n\t x = "<<setprecision(5)<<dx/d
<<"\n\t y = "<<setprecision(5)<<dy/d
<<"\n";
else
if(dx==0&&dy==0)
cout<<"\n\t Phuong trinh nghiem dung voi moi (x,y).\n";
else
cout<<"\n\t Phuong trinh vo nghiem.\n";
_getch();
}

void bai4()
{
int x,y,z;
system("cls");
cout<<"nghiem cua phuong trinh x^2-y^2=z^2 trong doan [0,100]\n\n";
for(x=0;x<101;x++)
for(y=0;y<101;y++)
for(z=0;z<101;z++)
if(x*x-y*y==z*z) cout<<"("<<x<<","<<y<<","<<z<<")\n";
_getch();
}

int csdt(int n)
{
while(n>9)
n=n/10;
return n;
}
void bai5()
{
int n;
system("cls");
do
{
cout<<" moi ban nhap n : ";cin>>n;
}
while(n<1);
cout<<"chu so dau tien cua "<<n<<" la: "<<csdt(n)<<endl;
_getch();
}

int ktcp(int n)
{
if (sqrt(double(n))==(int)sqrt(double(n))) return 1;
else return 0;
}
void bai6()
{
int i,n,z,dem=0;
do
{
system("cls");
cout<<"\t Moi ban nhap n (n>0) ";cin>>n;
}
while(n<1);
for(i=1;i<n+1;i++)
{
cout<<"\n\t Moi ban nhap so thu "<<i<<":";cin>>z;
if(ktcp(z)) dem++;
}
cout<<"\n\t so luong so chinh phuong trong cac' so ban vua nhap la: "<<dem;
_getch();
}void menu()
{
system("cls");
cout<<"\t Chuong trinh bai lab chao mung ngay ca thang tu\n"
<<"\t\t 1. bai tap 1\n"
<<"\t\t 2. bai tap 2\n"
<<"\t\t 3. bai tap 3\n"
<<"\t\t 4. bai tap 4\n"
<<"\t\t 5. bai tap 5\n"
<<"\t\t 6. bai tap 6\n"
<<"\t\t 7. thoat chuong trinh\n";
}
int ChonMenu()
{
int chon;
do
{
menu();
cout<<"\n\t Moi ban chon: ";
cin>>chon;
}
while(chon<1&&chon>7);
return chon;
}

void xuly(int chon)
{
switch(chon)
{
case 1: bai1();break;
case 2: bai2();break;
case 3: bai3();break;
case 4: bai4();break;
case 5: bai5();break;
case 6: bai6();break;
case 7: exit(0);break;
}
}
void main()
{
int chon;
while(1)
{
chon=ChonMenu();
xuly(chon);
}
}

bài lab1:

#include<iostream>

#include<math.h>

using namespace std;

int tong(int x, int y);

double CV_DTHCN(double x,double y);

double Dtdt(double r);

chargio_phut_giay(int tg);

int cactoantu(int x,int y);

double dttg(double x,double y,double z);

double sothuc(double x,double y);

double luythua(double x,int n);

int main()

{

      const int a=20;

      const int b=6;

      double r, kq4, kq3, c1, c2, c3, kq8, st1, st2, kq9, st3, kq10;

      int x, y, kq2, tg, n;

      //giai bai tap 2_lab1

      cout<<"\n BT2:";

      cout<<"\n Nhap gia tri x: ";cin>>x;

      cout<<"\n Nhap gia tri y: ";cin>>y;

      kq2=tong (x,y);

      cout<<"\n Vay x+y= "<<x<<"+"<<y<<" = "<<kq2;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 3

      cout<<"\n BT3:";

      kq3=CV_DTHCN(x,y);

      cout<<"\n Chu vi va dien tich hinh chu nhat co 2 canh "<<x<<" va "<<y<<" la: "<<kq3;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 4

      cout<<"\n BT4: ";

      cout<<"\n Nhap ban kinh hinh tron r= ";cin>>r;

      kq4 =Dtdt(r);

      cout<<"\n Dien tich hinh tron ban kinh r = "<<r<<"la :"<<kq4;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 5

      cout<<"\n BT5: ";

      cout<<"\n Nhap so giay: ";cin>>tg;

      gio_phut_giay(tg);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 6

      cout<<"\n BT6: ";

      cactoantu(a,b);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 8

      cout<<"\n BT8: ";

      cout<<"\n Nhap canh thu nhat: ";cin>>c1;

      cout<<"\n Nhap canh thu hai: ";cin>>c2;

      cout<<"\n Nhap canh thu ba: ";cin>>c3;

      kq8=dttg(c1,c2,c3);

      cout<<"\n Tam giac voi ba canh "<<c1<<","<<c2<<" va "<<c3<<" co dien tich la: "<<kq8;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 9

      cout<<"\n BT9: ";

      cout<<"\n Nhap so thuc thu nhat: ";cin>>st1;

      cout<<"\n Nhap so thuc thu hai: ";cin>>st2;

      kq9=sothuc(st1,st2);

      cout<<"\n Suy ra: x2  + y5 = "<<kq9;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 10

      cout<<"\n BT10: ";

      cout<<"\n Nhap so thuc x= ";cin>>st3;

      cout<<"\n Nhap so nguyen n= ";cin>>n;

      kq10=luythua(st3,n);

      cout<<"\n Bieu thuc can tinh co ket qua bang:"<<kq10;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      return 0;

 

}

int tong(int x, int y)

{

      int kq;

      kq = x+y;

      return(kq);

}

double CV_DTHCN(double x,double y)

{

      double CV, DT;

      CV = (x+y)*2;

      DT = x*y;

      return(CV);

}

double Dtdt(double r)

{

      const double PI=3.14;

      double dt;

      dt=2*PI*r*r;

      return (dt);

}

chargio_phut_giay(int tg)

{

      int gio, phut, giay;

      const int MAX=60;

      gio=tg/(MAX*MAX);

      phut=(tg%3600)/MAX;

      giay=(tg%3600)%MAX;

      cout<<"\n Tuong ung voi so giay ban nhap la "<<gio<<":"<<phut<<":"<<giay;

      return 0;

}

int cactoantu(int x,int y)

{

      int x5, x6, y1;

      /*int x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1;

      x++ = x1;

      x-- = x2;

      ++x=x3;

      --x=x4;*/

      x5=x/y;

      y1=x%y;

      x6=x*y;

      cout<<"\n Voi x= "<<x<<" ,y= "<<y<<" suy ra:";

      cout<<"\n x++ = "<<x++;

      cout<<"\n x-- = "<<x--;

      cout<<"\n ++x = "<<++x;

      cout<<"\n --x = "<<--x;

      cout<<"\n x/y = "<<x5;

      cout<<"\n y=x%y = "<<y1;

      cout<<"\n x=x*y = "<<x6;

      return 0;

}

double dttg(double x,double y,double z)

{

      double dt, p;

      p=(x+y+z)/2;

      dt=sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));

      return (dt);

}

double sothuc(double x,double y)

{

      double kq;

      kq=pow(x,2)+pow(y,5);

      return (kq);

}

double luythua(double x,int n)

{

      double kq;

      kq=pow(x,n);

      return kq;

}

//bài lab2:

#include<iostream>

#include<math.h>

#include<conio.h>

using namespace std;

double Dtdt(double r);

chargio_phut_giay(int tg);

double luythua(double x,int n);

double canthuc(double x,double y);

doubletrituyetdoi(double x,double y);

int main()

{

      double r, kq1, x, y, kq3, st1, kq4, a, b, kq5;

      int tg, n;

      //giai bai tap 1

      cout<<"\n BAI1 :";

      cout<<"\n Nhap ban kinh duong tron r = ";cin>>r;

      kq1=Dtdt(r);

      cout<<"\n Voi ban kinh bang "<<r<<" thi dien tich duong tron la "<<kq1;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 2

      cout<<"\n BAI2:";

      cout<<"\n Nhap vao thoi gian can doi(so giay)";cin>>tg;

      gio_phut_giay(tg);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 3

      cout<<"\n BAI 3:";

      cout<<"\n Nhap vao  so thuc x = ";cin>>x;

      cout<<"\n Nhap vao  so thuc y = ";cin>>y;

      kq3=canthuc(x,y);

      cout<<"\n Bieu thuc can tinh bang: "<<kq3;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 4

      cout<<"\n BAI 4:";

      cout<<"\n Nhap so thuc x = ";cin>>st1;

      cout<<"\n Nhap so mu n = ";cin>>n;

      kq4=luythua(st1,n);

      cout<<"\n Bieu thuc can tinh bang: "<<kq4;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      //giai bai tap 5

      cout<<"\n BAI 5:";

      cout<<"\n Nhap so thuc a = ";cin>>a;

      cout<<"\n Nhap so thuc b = ";cin>>b;

      kq5=trituyetdoi(a,b);

      cout<<"\n Bieu thuc can tinh bang : "<<kq5;

      cout<<'\n';

      cout<<"\n **************************************************************************";

      _getch();

      return 0;

}

double Dtdt(double r)

{

      const double PI=3.14;

      double dt;

      dt=PI*r*r;

      return (dt);

}

chargio_phut_giay(int tg)

{

      int gio, phut, giay;

      const int MAX=60;

      gio=tg/(MAX*MAX);

      phut=(tg%3600)/MAX;

      giay=(tg%3600)%MAX;

      cout<<"\n Tuong ung voi so giay ban nhap la "<<gio<<":"<<phut<<":"<<giay;

      return 0;

}

double canthuc(double x,double y)

{

      double kq;

      kq=sqrt(pow(x,2)+pow(x,5));

      return (kq);

}

      double luythua(double x,int n)

{

      double kq;

      kq=pow(x,n);

      return kq;

}

doubletrituyetdoi(double x,double y)

{

      double kq;

      kq = abs(pow(x,2)-pow(y,2));

      return (kq);

}

 Bài tập Lab3:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
void ptbc(double a, double b);
void TimMax4so( int a, int b, int c, int d);
double Tinhtong_1(int n);
double Tinhtong_2(int n);
double Tinhtong_3(int n);
int TimUCLN(int a, int b);
double tong2so (double x, double y, char K);

void snn(int y, int k);

void Bai7(double x, double y);

void Bai8(int hang, int cot);

void Bai8b(int hang);

void Bai8c(int hang);


int main()
{
 //Bai 1
 /*double a,b;
 cout<<"\n nhap gia tri a= ";
 cin >>a;
 cout<<"\n nhap gia tri b= ";
 cin>>b;
 ptbc(a,b);*/
 //Bai 2
 /*int a,b,c,d;
 cout<<" nhap gia tri a= ";
 cin>>a;
 cout<<" nhap gia tri b= ";
 cin>>b;
 cout<<" nhap gia tri c= ";
 cin>>c;
 cout<<" nhap gia tri d= ";
 cin>>d;
 TimMax4so(a,b,c,d);*/
 //Bai 3
 /*int n;
 cout<<" nhap gia tri n: ";
 cin>>n;
 Tinhtong_1(n);*/
 /*int n;
 cout<<" nhap gia tri n: ";
 cin>>n;
 Tinhtong_2(n)*/;
 /*int n;
 cout<<" nhap gia tri n: ";
 cin>>n;
 Tinhtong_3(n);*/
//Bai4
 /*int a,b, kq;
 cout<< " nhap gia tri a= ";
 cin>>a;
 cout<<"nhap gia tri b= ";
 cin>>b;
 cout<< "ket qua la:"<<TimUCLN(a, b);*/
  //bai tap 5
 double x,y;
 char K;
 cout<<"\nnhap x=";
 cin>>x;
 cout<<"\nnhap y=";
 cin>>y;
 cout<<"\nnhap K(+,-,*,/): ";
 cin>>K;

 tong2so (x,y,K);

   //bai tap 6
 /*srand((unsigned)time(NULL));
 int n = rand() % 100;
 cout<<n;
 int k; 
 cout<<"\nNhap so lan doan toi da ";
 cin>>k;
 snn(n,k);*/

 //bai tap 7
 /*int x,y;
 Bai7(x,y);*/
 
 //bai tap 8
 /*int hang, cot;
 cout<<"\nNhap so hang = ";
 cin>>hang;
 cout<<"\nNhap so cot = ";
 cin>>cot;
 cout<<"\nHinh 1";
 cout<<"\n";
 Bai8(hang,cot);
 cout<<"\nHinh 2";
 cout<<"\n";
 Bai8b( hang);
 cout<<"\nHinh3";
 cout<<"\n";
 Bai8c( hang);*/

 _getch ();
 return 0;
}

void ptbc(double a, double b)
{
 if(a==0)
 {
  if(b==0)
   cout<<"pt co vo so nghiem";
  else
   cout<<"pt vo nghiem";
 }
 else
  cout<<"pt co nghiem la: x= "<<-b/a;
 

}
int TimMax(int x, int y)
{
 int Max;
 if(x>y)
  Max=x;
 else Max=y;
 return Max;
}
void TimMax4so( int a, int b, int c, int d)
{
 int Max1 = TimMax (a, b);
 int Max2 = TimMax (c, d);
 if(Max1>Max2)
  cout<<"Max cua 4 so la: "<<Max1;
 else
  cout<<"Max cua 4 so la: "<<Max2;
}
double Tinhtong_1(int n)
{
 double S1=0;
 int i=1;
 for (int i=1;i<=n;i++)
  S1= S1+1/(double)i;
 cout<<" tong = "<<S1;
 return S1;
}

double Tinhtong_2(int n)
{
 double S2=0;
 int i=1;
 for (int i=1;i<=n;i++)
  S2 = (double)(i+1)/(i*i);
 cout<<" tong = "<<S2;
 return S2;
}
double Tinhtong_3(int n)
{
 double S3=0;
 int i=1;
 for (int i=1;i<=n;i++)
  S3 = pow((-1),(double)i)*i/(i+1);
 cout<<" tong = "<<S3;
 return S3;
}
int TimUCLN(int a, int b)
{
 int r, kq;
 while(b>0)
 {
  r = a%b;
  a = b;
  b=r;
 }
 kq = a;
 return kq;
}
double tong2so (double x, double y, char K)
{
 double kq;
 switch (K)
 {   case '+' : kq=x + y;
   break;
  case '-' : kq=x - y;
   break;
  case '*' : kq=x * y;
   break;
  case '/' : kq=x / y;
   break;
 }
 cout<<"ket qua="<<kq;
 return kq;
}

void snn(int y, int k)

 int x;
 for (int i = 0 ; i < k; i++)
 {
  cout<<"\nDoan lan thu "<<i<<", so ban doan la ";
  cin>>x;
  if ( x == y)
  {
   cout<<"\nchuc mung ban da doan dung";
   return;
  }
  else
  {
   if ( x < y)
    cout<<"\nSo ban vua doan nho hon so ngau nhien";
   else
    cout<<"\nSo ban vua doan lon hon so ngau nhien";
  }
 }
 cout<<"\nBan da thua, dap so la "<<x;
 
}
void Bai7(double x, double y)

 for ( int k= 1; k <= 9; k++)
 {
  cout<<"Bang cuu chuong"<<k;
  for(x = 1; x <= 9 ; x++)
  {
   for (y = 1; y<= 9; y++)
   {
    cout<<x<<" * "<<y<<" = "<<x*y;
   }
   cout<<"\n";
  }
 }
}

void Bai8(int hang, int cot)
{
 for ( int i = 0 ; i<= hang ; i++)
 {
  for( int j =0 ; j<= cot; j++)
  {
   if( i == 0 || i == hang || j == 0 || j == cot)
    cout<<"*";
   else
    cout<<" ";
  }
  cout<<"\n";
 }
}
void Bai8b(int hang)
{
 for ( int i = 0; i <= hang; i++)
 {
  for (int j = 0 ; j <= i; j++)
  {
   cout<<"*";
     }
  cout<<"\n";
 }
 
}

void Bai8c(int hang)
{
 for ( int i = hang; i >= 0; i--)
 {
  for (int j = 0 ; j <= i; j++)
  {
   cout<<"*";
  }
  cout<<"\n";
 }
 
}

//Bài lab3_2:

#include<iostream>

#include<math.h>

#include<conio.h>

using namespace std;

void ptb1(double a,double b);

int MAX(int a, int b);

int UCLN(int a,int b);

int   BCChuong(int n);

void tinhtong(int n);

int ThiNgiem(int m,int n);

int Nt(int n);

void Dem_Tatca(int n);

int BCNN(int a, int b);

int Bcnn(int a,int b);

int main()

{

      int a, b, c, d, n, CH, n1, n2;

      //GIAI BAI TAP 1

      cout<<"\n nhap he so a= ";cin>>a;

      cout<<"\n nhap he so b= ";cin>>b;

      ptb1(a,b);

      //giai bai tap 2

      cout<<"\n Bai 2:";

      cout<<"\n Nhap a: ";cin>>a;

      cout<<"\n Nhap b: ";cin>>b;

      cout<<"\n Nhap c: ";cin>>c;

      cout<<"\n Nhap d: ";cin>>d;

      cout<<"\n So lon nhat cua bon so : "<<a<<" , "<<b<<" , "<<c<<" va "<<d<<" la :"<<MAX(MAX(a,b),MAX(c,d));

      cout<<'\n';

      cout<<"\n *************************************************************************";

      //giai bai tap 3

      cout<<"\n Bai 3:";

      cout<<"\n Nhap so nguyen n = ";cin>>n;

      tinhtong(n);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n *************************************************************************";

      //giai bai tap 4

      cout<<"\n Bai 4:";

      cout<<"\n Nhap so nguyen thu nhat: ";cin>>n1;

      cout<<"\n Nhap so nguyen thu hai: ";cin>>n2;

      cout<<"\n Uoc chunbg lon nhat cua hai so "<<n1<<" va "<<n2<<" la: "<<UCLN(n1,n2);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n *************************************************************************";

      //bai tap 7

      cout<<"\n BAI 7:";

      cout<<"\n Xuat bang cuu chuong tu 2 den ";cin>>CH;

      BCChuong(CH);

      cout<<'\n';

      cout<<"\n *************************************************************************";

      //bai tap 8

      cout<<"\n Nhap so ngoi sao lam chieu rong:";cin>>n1;

      cout<<"\n Nhap so ngoi sao lam chieu dai:";cin>>n2;

      ThiNgiem(n1,n2);

      cout<<"\n";

      cout<<"Nhap n: ";cin>>n;

      Dem_Tatca(n);

      cout<<"\n Nhap a: ";cin>>a;

      cout<<"\n Nhap b: ";cin>>b;

      cout<<"\n BCNN cua "<<a<<" va "<<b<<" la: "<<Bcnn(a,b);

      _getch();

}

void ptb1(double a,double b)

{

      if(a==0)

            if(b==0)

                  cout<<"\n Phuong trinh co vo so nghiem.";

            else

                  cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem.";

      else

            cout<<"\n Phuong trinh: "<<a<<"x + "<<b<<" = 0 co nghiem: x = "<<(-b)/a;

}

int MAX(int a, int b)

{

      int kq=(a>b)?a:b;

      return kq;

}

void tinhtong(int n)

{

      double s1, s2, s3;

      int i;

      s1=0;

      s2=0;

      s3=0;

      for (i=1;i<=n;i++)

      {

            s1+=(double)1/i;

            s2+=(double)(i+1)/(i*i);

            s3+=(double)(pow(-1.0,i)*i)/(i+1);

      }

      cout<<"\n s1 = "<<s1;

      cout<<"\n s2 = "<<s2;

      cout<<"\n s3 = "<<s3;

      return;

}

int UCLN(int a,int b)

{

      int r;

      while(b)

      {

            r=a%b;

            a=b;

            b=r;

      }

      return a;

}

int   BCChuong(int n)

{

      int i, j, T;

      for(j=2;j<=n;j++)

      {

            for(i=1;i<=9;i++)

            {

                  T=i*j;

                  cout<<"\n "<<j<<" x "<<i<<" = "<<T;

                  cout<<'\n';

            }

            cout<<'\n';

            cout<<'\n';

      }

      return 0;

}

int ThiNgiem(int m,int n)

{

      int i, j;

      for(i=1;i<=m;i++)

            cout<<"*";

      for(i=1;i<=n-2;i++)

      {

            cout<<"\n*";

            for(j=1;j<=m-2;j++)

                  cout<<" ";

            cout<<"*";

      }

      cout<<"\n";

      for(i=1;i<=m;i++)

            cout<<"*";

      cout<<'\n';

      cout<<'\n';

      cout<<'\n';

      for(i=1;i<=m;i++)

      {

            for(j=1;j<=i;j++)

                  cout<<"*";

            cout<<"\n";

      }

      cout<<'\n';

      cout<<'\n';

      cout<<'\n';

      for(i=n;i>=1;i--)

      {

            for(j=1;j<=i;j++)

                  cout<<"*";

            cout<<"\n";

      }

      return 0;

}

void Dem_Tatca(int n)

{

      int i, x, dem1=0,dem2=0,s=0;

      for(i=1;i<=n;i++)

      {

            cout<<"\n Nhap n"<<i<<" : ";cin>>x;

            if(Nt(x)==1)

                  dem1++;

            if(x>=(-50)&&x<=100)

                  dem2++;

            if(x<0)

                  s+=x;

      }

      cout<<"\n Co "<<dem1<<" so nguyen to co trong "<<n<<" so da nhap";

      cout<<"\n Co "<<dem2<<" so thuoc khoang [-50,100] cua "<<n<<" so da nhap";

      cout<<"\n Tong cua tat ca cac so am da nhap trong n so la: "<<s;

      cout<<"\n Cac uoc cua n la: ";

      for(i=1;i<=(n/2);i++)

            if(n%i==0)

                  cout<<i<<"\t";

 

}

int Nt(int n)

{

      int i, kq=1;

      for(i=1;i<=n;i++)

            if(n%i==0)

            {

                  kq=0;

                  break;

            }

      return kq;

}

int BCNN(int a, int b)

{

      int kq=a*b/UCLN(a,b);

      return kq;

}

int Bcnn(int a,int b)

{

      int i;

      for(i=1;;i++)

            if((a*i%b)==0)

            {

                  a=a*i;

                  break;

            }

      return a;

}

Bài lab 4(bài 1) 

 

 

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#define PI 3.14

using namespace std;

void Menu();
int ChonCN ();
void XL_Menu (int Chon);

double dientich1(double a);
double dientich2(double a,double b);
double dientich3(double a,double b, double c);
double dientich4(double x);

int main()
{
 int Chon;
 double a=0,b=0,c=0,x=0; 
 do
 {
  
  Chon = ChonCN();
  XL_Menu (Chon);
 }
 while (1);
 
 _getch();
 return 0;
}


void Menu()
{
 cout<<"\n___________Bang MENU_____________";
 cout<<"\n1.Dien tich hinh vuong S1="<<endl;
 cout<<"\n2.Dien tich hinh chu nhat S2="<<endl;
 cout<<"\n3.Dien tich hinh tam giac S3="<<endl;
 cout<<"\n4.Dien tich hinh tron S4="<<endl;
 cout<<"\n5.Thoat khoi chuong trinh."<<endl;
}

int ChonCN ()
{
 int Chon;
 for (;;)
 {
  Menu();
  cout<<"Nhap so tu 1->5 de chon chuc nang tuong ung!: ";
  cin>>Chon;
  if(1 <= Chon && Chon <= 5)
   break;
 }
 return Chon;
}

void XL_Menu (int Chon)
{
 double a,b,c,x;
 switch(Chon)
 {
  case 1: 
    cout<<"nhap canh a=";
    cin>>a;
    cout<<"Dien tich hinh vuong ="<<dientich1(a)<<endl<<endl;
   break;
  case 2:
   cout<<"nhap canh a=";
   cin>>a;
   cout<<"nhap canh b=";
   cin>>b;
   cout<<"Dien tich hinh chu nhat ="<<dientich2(a,b)<<endl<<endl;
   break;
  case 3:
   cout<<"nhap canh a=";
   cin>>a;
   cout<<"nhap canh b=";
   cin>>b;
   cout<<"nhap canh c=";
   cin>>c; 
   cout<<"Dien tich hinh tam giac ="<<dientich3(a,b,c)<<endl<<endl;
       break;
  case 4 :
   cout<<"nhap ban kinh x=";
   cin>>x;
   cout<<"Dien tich hinh tron ="<<dientich4(x)<<endl<<endl;
   break;
  case 5 : cout<<"Thoat khoi chuong trinh.";
   exit(1);
 }
}
double dientich1(double a)
{
 double S;
 S = a*a;
 return S;
}

double dientich2(double a,double b)
{
 double S;
 S = a*b;
 return S;
}

double dientich3(double a,double b,double c)
{
 double S,p;
 p=a+b+c;
 S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
 return S;
}
double dientich4(double x)
{
 double S;
 S = PI * x * x;
 return S;
}

//Bài lab4(Bài 1)_2:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<math.h>

using namespace std;

void Menu();

intChonMenu();

void Xuly_Menu(int Chon);

double dthv(double a);

double dthcn(double a,double b);

double dttg(double a,double b,double c);

double dtht(double r);

const double PI = 3.14;

void main()

{

int Chon;

do

{

Chon = ChonMenu();

Xuly_Menu(Chon);

}

while(1);

}

void Menu()

{

      cout<<"\n ----------BANG MENU------------";

      cout<<"\n1. Tinh dien tich hinh vuong khi biet canh.";

      cout<<"\n2. Tinh dien tich hinh chu nhat khi biet hai canh.";

      cout<<"\n3. Tinh dien tich hinh tam giac khi biet ba canh.";

      cout<<"\n4. Tinh dien tich hinh tron khi biet ban kinh.";

      cout<<"\n5. Thoat khoi chuong trinh!";

      cout<<"\n -------------------------------";

}

int ChonMenu()

{

      int Chon;

      for(;;)

      {

            Menu();

            cout<<"\n Ban chon menu nao?(1-->5):";

            cin>>Chon;

            if (Chon>=1&&Chon<=5)

                  break;

      }

      return Chon;

}

void Xuly_Menu(int Chon)

{

      double a, b, c;

      switch(Chon)

      {

            case 1: cout<<"\n1. Tinh dien tich hinh vuong khi biet canh.";

                        cout<<"\n Nhap canh cua hinh vuong a = ";cin>>a;

                        cout<<"\n Dt = "<<dthv(a);

                        break;

            case 2: cout<<"\n2. Tinh dien tich hinh chu nhat khi biet hai canh.";

                        cout<<"\n Nhap canh thu nhat: ";cin>>a;

                        cout<<"\n Nhap canh thu hai: ";cin>>b;

                        cout<<"\n Dt = "<<dthcn(a,b);

                        break;

            case 3:     cout<<"\n3. Tinh dien tich hinh tam giac khi biet ba canh.";

                        cout<<"\n Nhap canh thu nhat: ";cin>>a;

                        cout<<"\n Nhap canh thu hai: ";cin>>b;

                        cout<<"\n Nhap canh thu ba: ";cin>>c;

                        cout<<"\n Dt = "<<dttg(a,b,c);

                        break;

            case 4: cout<<"\n4. Tinh dien tich hinh tron khi biet ban kinh.";

                        cout<<"\n Nhap ban kinh r = ";cin>>a;

                        cout<<"\n Dt = "<<dtht(a);

                        break;

            case 5: cout<<"\n thoat khoi chuong trinh!!!";

                        break;

      }

}

double dthv(double a)

{

      double dt=a*a;

      return dt;

}

double dthcn(double a,double b)

{

      double dt=a*b;

      return dt;

}

double dttg(double a,double b,double c)

{

      double p=(a+b+c)/2,

                  dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

      return dt;

}

double dtht(double r)

{

      double dt=PI*r*r;

      return dt;

}

//Bài lab4(Bài 2):

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<math.h>

using namespace std;

void Menu();

intChon_Menu();

void Xuly_Menu(int Chon);

int NT(int n);

void TimSNT(int n);

void Nt_n(int n);

int Gt(int n);

void TichNt(int n);

void main()

{

      int Chon;

      while(1)

      {

      Chon=Chon_Menu();

      Xuly_Menu(Chon);

      cout<<'\n';

      }

      _getch();

}

void Menu()

{

      cout<<"\n-------------MENU------------------";

      cout<<"\n1. Tim va in ra n so nguyen to dau tien.";

      cout<<"\n2. tim va in ra cac so nguyen to ko lom hon n.";

      cout<<"\n3. tinh n!";

      cout<<"\n4. Phan tich n thanh tich cac thua so nguyen to.";

      cout<<"\n5. Thoat khoi chuong trinh.";

      cout<<"\n-----------------------------------";

}

intChon_Menu()

{

      int n, Chon;

      for(;;)

      {

            Menu();

            cout<<"\n Chon chuc nang thuc hien 1-->5: ";cin>>n;

            if(n>=1&&n<=5)

            {

                  Chon=n;

                  break;

            }

      }

      return Chon;

}

void Xuly_Menu(int Chon)

{

      int n;

      switch(Chon)

      {

            case 1: cout<<"\n1. Tim va in ra n so nguyen to dau tien.";

                        cout<<"\n Nhap so luong so nguyen to can in: ";cin>>n;

                        TimSNT(n);

                        break;

            case 2: cout<<"\n2. tim va in ra cac so nguyen to ko lom hon n.";

                        cout<<"\n Nhap n:";cin>>n;

                        cout<<"\n Cac so nguyen to nho hon "<<n<<" la: ";

                        cout<<"\n";

                        Nt_n(n);

                        break;

            case 3: cout<<"\n3. tinh n!";

                        cout<<"\n Nhap so can tinh Giai thua: ";cin>>n;

                        cout<<n<<"! = "<<Gt(n);

                        break;

            case 4:     cout<<"\n4. Phan tich n thanh tich cac thua so nguyen to.";

                        cout<<"\n Nhap so can phan tich thanh tich:";cin>>n;

                        TichNt(n);

                        break;

            case 5: cout<<"\n2. Thoat khoi chuong trinh!";

      }

}

int NT(int n)

{

       int i,

             kq=1;

       for(i=2;i<n;i++)

             if (n%i==0)

             {

                   kq=0;

                   break;

             }

       return kq;

 

}

void TimSNT(int n)

{

      int i,

            dem=0;

      for(i=1;dem<n;i++)

            if(NT(i))

            {

                  cout<<"\t"<<i;

                  dem++;

            }

}

void Nt_n(int n)

{

      for(int i=1;i<n;i++)

            if(NT(i))

                  cout<<"\t"<<i;

}

int Gt(int n)

{

      int gt=1;

      while(n>=2)

      {

            gt*=n;

            n--;

      }

      return gt;

}

void TichNt(int n)

{

      int s=1;

      cout<<"\n Tich cac thua so nguyen to cua "<<n<<"la: 1";

      while (n>1)

      {

            for(int i=2;i<=n;i++)

                  if(NT(i)&&(n%i)==0)

                  {

                        cout<<"x"<<i;

                        n=n/i;

                        break;

                  }

                       

 

      }

}

bài lab5

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
#define Max 100

void Nhap(int a[Max],int n)
{
int i;
cout<<"\n*****Mang a La******";
for(i=0;i<n;i++)
{

cout<<"\n a["<<i<<"]=";
cin>>a[i];
}

}
void Xuat(int a[Max],int n)
{
int i;
for(i=0;i<n;i++)
cout<<"\t"<<a[i];
}

int DemX(int a[Max],int n,int x)
{

for(int i=0;i<n;i++)

if(x==a[i]) return a[i] ;
return -1;
}
int SNT(int n)
{
int i;
for(i=2;i<n;i++)
if(n%i==0)
break;
if(i==n)
return 1;
return 0;

}
int Tim(int a[Max],int n)

{
int i,s=-1;
for(i=0;i<n;i++)
if(SNT(a[i]))
s = i;
return s;
}

void DemS_NT(int a[Max],int n)
{
int i,dem=0;
for(i=0;i<n;i++)
if(SNT(a[i]))
dem++;
cout<<"\n so luong so nguyen to la:"<<dem;

}
void Duong(int a[Max],int n)
{
int i,dem;
dem=0;
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]<a[i+1]&&a[i]>a[i-1])
dem++;
cout<<"\n so luong duong chay la:"<<dem;

}


//bai 2
int CS_Am(int a[Max],int a)
{
 int i;
 for(i=0;i<n;i++)
 if(a[i]<0)

}

//lab:
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
void GiaiPtBac1 (double a, double b);
int TimMax (int a,int b,int c, int d);
double Tong1 (int n);
double Tong2 (int n);
double Tong3 (int n);
void BCC ();
int TimUCLN (int a,int b);
double PhepToan(double a, double b, char K);
int main ()
{
cout<<"\nLAP TRINH VOI CAC CAU LENH DIEU KHIEN\r\n";
//Khai bao bien
double a,b,c;
int m,n,p,q;
char K;
//Bai1
cout<<"\n------Chuong trinh giai phuong trinh bac nhat ax+b=0------";
cout<<"\n Nhap a = ";cin>>a;
cout<<"\n Nhap b = ";cin>>b;
GiaiPtBac1 (a,b);
//Bai2
cout<<"\n------Tim Max cua 4 so nguyen------";
cout<<"\n Nhap m = ";cin>>m;
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\n Nhap p = ";cin>>p;
cout<<"\n Nhap q = ";cin>>q;
cout<<"\n Gia tri lon nhat la : "<<TimMax (m,n,p,q);
//Bai3
cout<<"\n------Tinh tong------";
cout<<"\n Tinh tong co dang 1";
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\n S = "<<Tong1(n);
cout<<"\n Tinh tong co dang 2";
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\n S = "<<Tong2(n);
cout<<"\n Tinh tong co dang 3";
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\n S = "<<Tong3(n);
//Bai4
cout<<"\n-----Tim uoc chung lon nhat cua 2 so nguyen duong------";
cout<<"\n Nhap m = ";cin>>m;
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\nUoc chung lon nhat cua 2 so m va n la "<<TimUCLN(m,n);
//Bai5
cout<<"\n-----Phep toan so hoc------";
cout<<"\n Nhap a = ";cin>>a;
cout<<"\n Nhap b = ";cin>>b;
cout<<"\n Nhap phep toan : ";cin>>K;
cout<<"\nKetqua la "<<a<<" "<<K<<" = "<<PhepToan(a,b,K);
//Bai7
cout<<"\n-----Bang cuu chuong-------\r\n";
BCC ();
//Bai8
cout<<" \n************ * *****";
cout<<" \n* * ** ****";
cout<<" \n* * *** ***";
cout<<" \n. . .... ..";
cout<<" \n************ ***** *";
//Bai KT
//De5
cout<<"\n-----Tim boi chung nho nhat cua 2 so nguyen duong------";
cout<<"\n Nhap m = ";cin>>m;
cout<<"\n Nhap n = ";cin>>n;
cout<<"\n Boi chung nho nhat cua 2 so m va n la "<<m*n/TimUCLN(m,n);
_getch();
return 0;
}
void GiaiPtBac1 (double a, double b)
{
if (a == 0)
{
if(b == 0)
cout<<"\nPhuong trinh co vo so nghiem";
else
cout<<"\nPhuong trinh vo nghiem";
}
else
{
double x = (-b)/a;
cout<<"\nPhuong trinh co nghiem x = "<<x;
}
}
int TimMax (int a,int b,int c, int d)
{
int max = a;
if (max < b)
{
if (max < c)
{
if (max < d)
max = d;
else
max =c;
}
else
max = b;
}
return max;
}

double Tong1 (int n)
{
int i ;
double s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
s+=1.0/i;
return s;
}
double Tong2 (int n)
{
int i ;
double s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
s+=double(i+1)/(i*i);
return s;
}
double Tong3 (int n)
{
int i ;
double s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
s+= pow(double(-1),i)*i/(i+1);
return s;
}

void BCC ()
{
int i ;
int j ;
for (i=1;i<=9;i++)
for (j=1;j<=10;j++)
{
int s = i*j;
cout<<i<<" x "<<j<<" = "<<s<<"\n";
}
}

int TimUCLN (int a,int b)
{
if (a==0 ||b==0)
return a+b;
while (a !=b)
{
if(a>b)
a=a-b;
else
b=b-a;
}
return a;
}
double PhepToan(double a, double b, char K)
{
double c;
switch (K)
{
case '+' : c=a+b;
break;
case '-' : c=a-b;
break;
case '*' : c=a*b;
break;
case '/' : c=a/b;
break;
}
return c;
}

//BAI TAP LAP TRINH TO CHUC MENU

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

//Khai bao nguyen mau
//Cac ham to chuc menu
void Menu();
int ChonMenu();
void XL_Menu(int Chon);

//Cac ham chuc nang

void he_pt_bacnhat (double a1, double double b1, double c1, double a2, double b2, double c2);
void Tim_cacnghiem(int x, int y, int z)
void xuat_chusodautien(int n);
//Chuong trinh chinh
void main()
{
int n, Chon;
cout<<"\n Nhap n=";
cin>>n;
do
{
Chon=ChonMenu();
XL_Menu(Chon);
}
while (1);

_getch();
return 0;
}
//Ham Menu
void Menu()
{
cout<<"\n--------------BANG MENU-----------";
cout<<"\n 1.Cau 1";
cout<<"\n 2.Cau 2";
cout<<"\n 3.Cau 3";
cout<<"\n 4.Cau 4";
cout<<"\n 5.Cau 5";
cout<<"\n Thoat khoi chuong trinh !!!";
}
int ChonMenu()
{
int Chon;
for (;;)
{
Menu();
cout<<"\n Nhap chon tu 1->5:";
cin>Chon;
if (1<=Chon && chon <=5)
break;
}
return Chon;

}

// Ham xu ly Menu

void XL_Menu (int Chon)
{
switch(Chon)
{
case 1:
cout<<"\n 1. Cau 1"<<;
break;
case 2:
cout<<"\n 2. Cau 2"<<;
break;
case 3:
cout<<"\n 3. Cau 3"<<;
break;
case 4:
cout<<"\n 4. Cau 4"<<;
break;
case 5:
cout<<"\n 5. Cau 5"<<;
break;

case 6:
cout<<"\n Thoat khoi chuong trinh !";
exit(1);


}
}


//Cau 1:


//Cau 2:


//Cau 3: Ham giai he phuong trinh bac nhap 2 an so

void he_pt_bacnhat (double a1, double double b1, double c1, double a2, double b2, double c2)
{
double D,Dx,Dy;
D = a1*b2 - a2*b1;
Dx = a1*b2 - c2*b1;
Dy = a1*c2 - a2*c1;

if (D!= 0 )
{
x=Dx/D;
y=Dy/D;
cout<<"\n He phuong trinh da cho co nghiem:";
cout<<"\x="<<x;
cout<<"\y="<<y;
}
else // D==0
{
if (D==Dx==Dy==0)
cout<<"\n He phuong trinh da cho co tap nghiem:a1*x + b1*y =c;
else (D!=Dx && D!=Dy)
cout<<"\n He phuong trinh da cho vo nghiem";

}
return;
}


//Cau 4: Ham tim cac nghiem thuoc [0,100] cua pt:x^2 - y^2 = z^2

void Tim_cacnghiem(int x, int y, int z)
{
int
do
{
if (pow(x,2) - pow(y,2) == pow (z,2))
cout<<"\n Cac cap nghiem cua pt can tim:"<<x<<","<<y<<","<<z;
}
while ((o<=x<=100)&&(o<=y<=100)&&(o<=z<=100)&&(x>y));

}
//Cau 5: Ham xuat ra man hinh chu so dau tien trong n>0

void xuat_chusodautien(int n)
{

for (i=1;;i++)
if(n/10)>0
n=n/10;
return;
}

Bạn là người thứ...

Công cụ thống kê và báo cáo web

Adminstrator

TP Đà Nẵng

Click for Da Nang, Viet Nam Forecast

Lịch phát sóng